ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” –  Dr. Asbóth Hedvig EV  – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a https://pmiroda.hu/, https://sikerfejleszto.hu/ honlapon, és hedi@sikerfejleszto.hu, paktum@pmiroda.hu hirleveleken keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1) A Szolgáltatás nyújtója:

Név:  Dr. Asbóth Hedvig EV

Székhely: 1095 Budapest, Tinódi utca 4.
Levelezési cím: 1238 Budapest, Török utca 30.
Nyilvántartási szám: 5310217
Adószám: 57080754-1-43
Telefonszám: +36-30+512-78-36

Itt is elér bennünket:
E-mail: paktum@pmiroda.hu, hedi@sikerfejleszto.hu

Honlap: https://pmiroda.hu/, https://sikerfejleszto.hu/

Bankszámlaszám: 73900195-10000159-00000000

 

2) A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott „Lélektani kalandtúra”  szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható önfejlesztő programot, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”). A Szolgáltatás célja, hogy a tagokkal megismertesse azokat az eszközöket, amelyek segítséget nyújtanak számára abban, hogy megváltoztassa életét.  

3) A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében online fejlesztő programmal kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik – amennyiben a Tag olyan programot vásárolt -, hogy egyedi coaching alkalmakon vegyen részt online módon. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a Szolgáltató, aki a megbízást kifejezetten elfogadja. A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató további ajánlatokat tesz közzé a honlapjain, amelyek további lehetőségeket adnak life és business coaching, párkapcsolati tanácsadás és mediálás témájában ezen szolgáltatások igénybevételére (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron.

4.) A szerződés létrejötte

a.) Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a a https://pmiroda.hu/, https://sikerfejleszto.hu/ honlapon, és hedi@sikerfejleszto.hu, paktum@pmiroda.hu  található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre. A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

b.) A szerződés megkötésére a Szolgáltató rendezvényein is lehetőség van, a következő feltételek együttes teljesítése esetén: a Tag nevének, és/vagy cégnevének, telefonszámának, e-mail címének megadása; szolgáltatás megfizetése. A szerződés ilyen módon történő megkötése esetén Szolgáltató vállalja, hogy teljes díj megfizetését követően a teljes programot lépésről lépésre a Tag rendelkezésére bocsájtja.

5) Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6) Az előfizetési díj mértéke

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató szolgáltatási csomag díjakat állapít meg, melyre a megrendelés pillanatában egy összegben jogosult. A pontos megbízási díj mértékét mindig a megrendelő oldalon található megrendelő űrlap tartalmazza. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

7) A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia adatait, hogy a díjbekérő, majd annak teljesítését követően a számla kiállításra kerül. Későbbiek folyamán terv szerint lesz majd lehetőség bankkártyás fizetésre. Ebben az esetben a Tag megadja érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Braintree nevű fizetési rendszert a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Braintree általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.braintreepayments.com/legal weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak. A megrendelés gomb lenyomása után a megadott bankkártyáról a csomag díja levonásra kerül. Amennyiben a szerződés a 4. b. alpont alapján jött létre, úgy a Tag köteles a megbízási díjat a szerződés létrejöttét követő  díjbekérő kibocsátása után napon megfizetni a Szolgáltató felé. Amennyiben Tag ezt a határidőt elmulasztja, úgy Szolgáltató emlékezteti a fizetési kötelezettség teljesítésére a Tagot. Amennyiben ennek Tag nem tenne eleget, úgy a szerződés megszűnik.

8) Számlázás

A megrendelést követően a Szolgáltató díjbekérőt küld, amely alapján a díj megfizetését követően 8 munkanapon belül számlát állít ki a megbízási díjról. Amennyiben már lehetőség lesz a megbízási díj megfizetésére bankkártyával, akkor a fizetést követő legkésőbb 8 munkanapon belül állít ki a Szolgáltató elektronikus számlát, amelyet elektronikus levélben juttat el Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

9) A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a hedi@sikerfejleszto.hu email címen keresztül teheti meg indoklás nélkül. Amennyiben ez a 4. lépés alkalmával, az azt megelőzően teszi meg, ebben az esetben a program teljes összege visszajár. Ezt követően a Tag nem jogosult a program megbízási díjának semmilyen részére sem

10) Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

14) Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

15) Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Lélektani kalandtúra minden eleme a Szolgáltató tulajdonát képezi. Annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

16) Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

17) A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

18) Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

19) Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: hedi@sikerfejleszto.hu A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:  Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály: Levelezési cím: 1840 Budapest

20) A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

Maxer Hosting Kft. (9021 Győr, Arany János u. 1. ) A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja. Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan sz. melléklet: